Älvesta

I Den Barnkonventionella Lekplatsen utformar barn sina egna lekmiljöer tillsammans med konstnärer. I det nybyggda villaområdet Älvesta i Kumla har elever från Tallängens skola skulpterat fram en naturlekmiljö i sten tillsammans med konstnären Jelena Rundqvist i samarbete med Kumla kommuns parkavdelning.

Platsen

Älvesta ligger intill Hällbrottet, ett samhälle som växte upp runt tillgången på kalksten, vilket brutits och bearbetats här sedan medeltiden och haft betydelse för byggarbeten i hela Mellansverige. Under 1800-talet stod bildhuggeriet i centrum och dekorativa fasadskulpturer transporterades på järnvägen ut i Sverige. I dag är Hällabrottets stenindustri nedlagd, men här finns ett Stenarbetsmuseum som berättar historien. De tidigare stenbrotten har fyllts med vatten och blivit badplatser.

Deltagarna

Under två års tid har elever från Tallängens skola varit en del av en kreativ process där de byggt, lekt och utvecklat idéer. Då projektet inleddes 2021 gick eleverna i årskurs ett och fyra. När lekmiljön invigdes hade de börjat i trean och sexan. Barnen har deltagit genom hela processen – från förprojektering och landskapsarkitektur till anlagd lekmiljö.

Process och metod

Arbetet har skett i workshoppar ledda av konstnären Jelena Rundqvist. Eleverna har först utforskat platsen med sina egna kroppar. De har gjort research i närbelägna lekmiljöer och byggt upp fullskaliga modeller i lättbetongblock direkt i miljön för att se hur lekmiljön kan utformas. Resultatet blev labyrinter, balansbana, stall, fotbollsplan, grill- och fikaplatser. Med utgångspunkt i barnens landskapsmodell har Jelena tillsammans med Kumla kommuns trädgårdsmästare Lisa Jonsén Skanebo och landskapsingenjör Ulrika Johansson planerat miljön.

Under workshopparna har barnen också arbetat i lera och gjort lerfigurer som ligger till grund för stenskulpturer. Skulpturerna fungerar som interaktiva lekinslag; hopphinder i form av fantasidjur och en häst att rida på. Högst upp på pulkabacken finns en stensoffa. Lekinslagen har skulpterats av Jelena i nära samarbete med stenskulptörerna Basem Zammam och Ismael Ansari. Basem har även murat upp en labyrint i sten med sitt- och liggplatser, en ”hemlig gång” och en skatt. Allt utifrån barnens fullskaliga modell.

Stentema

I projektet har en tidigare äng i det nybyggda villaområdet Älvesta omvandlats till en naturlekmiljö i sten. Projektet länkar ihop barnens skapande med den regionala historiska stenindustrin. Eleverna har besökt Stenarbetsmuseet och provat på stenhuggeri med lokala stenhuggare. Deras lekidéer har blivit permanenta gestaltningar i natursten. Den sten som har använts kommer från regionens olika stenbrott; kalksten från Hällabrottet, Ekebergsmarmor från Glanshammar och Brännlyckemarmor från Zinkgruvan. Genom projektet för barnen praktiskt vidare sitt kulturarv in i nutiden tillsammans med lokala konstnärer och hantverkare.

Betydelsefulla öppningar

I en uppskattad workshop skapade barnen gångar, kojor, platser och rumsligheter genom att ta bort växtlighet från ett igenvuxet skogsparti på platsen. De satte upp gröna och röda band på mindre träd och sly. Efter barnen gick de medverkande vuxna och klippte ner det som markerats med grönt men bevarade den rödmarkerade växtligheten. Genom en så enkel handling som att rensa sly skapades betydelsefulla gångar och platser. Kanske kan detta bli något som tas vidare i ett senare skede. Tanken är att hela naturlekmiljön ska utvecklas över tid. Några av barnen satte på sig de röda banden som pannband och sa ”Det är för att vi inte ska tas bort”.

Invigning

Naturleken invigdes den 15 september 2023. Eleverna hade tagit fram namnförslag och röstat fram ett vinnande namn som avslöjades på invigningen – Vildmarken. Namnet har ristats in i ett marmorblock, med barnens egna typsnitt, och placerats vid ingången till naturleken. På invigningen hälsade Kulturnämndens ordförande i Kumla kommun alla välkomna och konstnären och eleverna berättade om projektet. Sedan följde lek och grillning av korv och marshmallows.

Om konstnären

Konstnären Jelena arbetar ofta i kollektiva processer där de som ska använda konsten är med och utvecklar den. Det som kommer upp i samarbetet förkroppsligas sen i ett permanent resultat i sten. Jelena gör fysiskt brukbara skulpturer som bygger på relationen mellan människa och stenkropp, i kontakt med sin omgivning. De senaste åren har hon gjort flera konstverk i gränslandet mellan konst och lek. Hon är intresserad av att gå vidare från konst som representation av verkligheten till att göra konst som blir en del av människors vardagliga liv. Hon har återkommande arbetat med att bygga plattformar, både i och utanför det traditionella konstrummet.

Jelenas och Konstfrämjandet Bergslagens samarbete med Tallängens skola började redan 2018 inom ramen för utvecklingsprojektet Bortom de blå bergen. Inom Bortom de blå bergen skapades projektet Jag är Stenart, där årskurs tre byggde upp en skulpturgrupp av skogsmöbler i sten bakom Stenarbetsmuseet (länk). I Stenarna talar 2020 skapade det årets tredjeklassare lekmöbler i sten och lättbetongblock på Örebro konsthall.

Finansiering

Allmänna arvsfonden

Kumla kommun

Överföringen av barnens idéer från lerskulpturer till permanenta lekinslag i sten har finansierats av Region Örebro och Leader Mellansjölandet.

Foto Jelena Rundqvist, Basel Al-Seoufi

Visa alla