Fragment

September 2022 invigde utställningen Fragment konsthallen i Kirunas nya kulturhus. Utifrån frågeställningar om hur det förflutna påverkar nya individuella och kollektiva berättelser om staden utforskas tankar om vad Kiruna är, har varit och kan bli.

Omvandlingarna som Kiruna genomgår under 2022, när den gamla stadskärnan avvecklas och den nya ska väckas till liv, utgör kontexten för en utställning som öppnar upp för tankar om maktstrukturer och uppmärksammar historier, traditioner och identiteter som inte alltid getts utrymme i beskrivningen av Kiruna som plats – i eller utanför staden. Nyskapade arbeten av konstnärer med rötter i närområdet visas i utställningen tillsammans med konstverk ur Kiruna kommuns samlingar.

Varje stad präglas av landmärken, händelser och personligheter som bidrar till att forma och befästa bilden av platsen. Svårigheten att förstå ett samhälles villkor kan skapa distans och ett utifrånperspektiv – som både accepteras och bidrar till motsättningar. Det finns en balansgång mellan att finnas representerad och att helt känna igen sig. När skildringar av våra omgivningar och dem vi delar dessa med upprepas betraktas de ofta som sanningar. En komplex verklighet ingår sällan i förmedling av attraktiva livsmiljöer och lockande besöksmål.

Berättelserna vi delar med varandra utformas för att skapa förståelse för delar av en historia, snarare än att återge en övergripande helhet. Varje skildring speglar erfarenheter, föreställningar, önskningar och kunskaper hos den som berättar. En samling återger genom urval av verk historiska förutsättningar och vår egen samtid i de återgivningar som inte inkluderats eller synliggjorts. Innehållet påverkas av sammansättning, förvaltning och inte minst hur och i vilka sammanhang verk ur samlingen presenteras.

Verken i utställningen närmar sig specifika och praktiska förutsättningar men också övergripande frågeställningar kring maktstrukturer och transformation. Konsten har genom sitt uttryck förmåga att underbygga ett önskat perspektiv och konstsamlingen som fenomen kan utgöra ett sätt att förstärka traditionella värderingar, skapa förståelse för och berättelser om en specifik plats. Samlingen kan utgöra ett levande arkiv över tid om invanda perspektiv tillåts att omvärderas.

Att arbeta inkluderande och nyskapande med en samling som ännu väger tungt i Kirunas identitetsskapande process är viktigt för att den inte enbart ska bli ett historiskt ställningstagande utan en aktiv del av stadens fortsatta utveckling. Beroende på vilka urval som görs och i vilka kontexter dessa presenteras kommer olika berättelser kunna växa fram och bättre representera den mångfald det geografiska området är uppbyggt av.

Genom individuella konstnärliga praktiker och infallsvinklar tecknar de medverkande konstnärerna en skissartad karta över frågor, erfarenheter och fantasier som återfinns i staden idag. Här ryms historier som hamnat i skuggan av andra händelser och inifrånperspektiv på landskap som tidigare skildrats av utomstående. Alla berättar de sin egen historia om platsen.

Fragment blir ytterligare en av berättelserna om Kiruna.

Medverkande konstnärer

Kristina Bength, Emelie Demant-Hatt, Chenia Ekström, Åsa Lipka-Falk, Erling Johansson, Erica Juhl, Linnea Jörpeland, Matilda Kenttä, Lisa Kejonen Pauker, Barbro Nilsson, Sandra Wasara-Hammare, Rönn-Lisa Zakrisson Påve och Torbjörn Ömalm.

Utställningen cureras av Paulina Granat och Maria Ragnestam. Producerat av Konstfrämjandet Norrbotten i samarbete med Kiruna Konstgille. Med stöd av Region Norrbotten, Kiruna Kommun, Kulturrådet, Folkrörelsernas Konstfrämjande och Sparbanken Nord.

Kiruna Konstgille

Kiruna Konstgille som varit med och producerat utställningen är en ideell förening som bildades 1944 och sedan dess arbetat aktivt för konstlivet i Kiruna. De presenterar årligen 6-8 konstutställningar, ett lotteri där cirka 20 konstverk lottas ut bland medlemmarna och arrangerar även föreläsningar, medlemsaktiviteter och workshops. I och med utställningen Fragment i september 2022 flyttar föreningen in i sina nya lokaler i Kulturhuset Aurora. Konstgillet är medlem i Sveriges Konstföreningars Riksförbund.
Läs mer på www.kirunakonstgille.se

Utställningen gick att ta del av på Konsthallen i kulturhuset Aurora, Kiruna 1 – 30 september 2022.

Visa alla