Mapping the Unjust City – Centrumrapporten

De flesta känner igen kartan över Stockholms tunnelbana och vet vad den visar. Men informationen i den här versionen är ny och kanske överraskande för många. I ett pågående projekt har det tvärdisciplinära projektet Mapping the Unjust City / Vem äger staden tagit reda på vem som äger de centrumanläggningar som ligger utmed tunnelbanans linjer.

Mapping the Unjust City / Vem äger staden är ett kollektivt arbete som handlar om kartläggningar, motberättelser och visualisering av ägande i relation till den byggda miljön. Genom att utforska dolda lager i staden, såsom finansiella flöden och relationen mellan offentligt och privat, öppnas samtal om vem staden är till för och vad den skulle kunna vara.

Kartan är också ett undersökande av estetiska strategier för att dela kunskap om ägandeförhållanden och på så sätt uppmuntra till demokratisering av gemensamma platser. Som ett komplement har gruppen också arbetat med kringberättelser: undersökt detaljplaner, ägandehistorik och centrumägares kunskap om demonstrationsrätten. Arbetet forsätter exempelvis genom digitalisering av kartan i form av en användarvänlig app och hemsida. För Konstfrämjandets ljudkonstprojekt Ljud i porten har gruppen tagit fram Centrumrapporten – ett ljudverk som presenterar en tidslig dimension, nämligen försäljningshistoriken, av centrum runtom i Stockholm. På så sätt kan den både fungera som en syntolkning av, och ett komplement till, den visuella Centrumkartan, som också visas i Konstfrämjandets skyltfönster under delvis samma period som ljudverket.

Centrala frågor för undersökningarna är: Hur kan kartläggandet fungera som ett verktyg för analys? Hur kan det erbjuda en förståelse för konsekvenserna av förändringar i ägande och finansialiseringens påverkan på den byggda miljön? Hur kan en bild bli ett mobiliserande verktyg och inspirera till kollektiv handling?

Kartan har tidigare visats på utställningen Public Luxury på ArkDes (2018) och Marabouparken konsthall (2019). En tidigare version visades på utställningen The Promise på Index the Swedish Contemporary Art Foundation (2017).

Mapping the Unjust City / Vem äger staden bedrivs sedan 2015 med bas i Stockholm. Gruppens medlemmar är grafisk formgivare Maryam Fanni, landskapsarkitekt Åsa Johansson, curator Sarah Kim, konstnär Paula Urbano och Elof Hellström.

Läs mer

Visa alla