Strukturella mönster och vithetens monster — en enkät om erfarenheter av rasism och diskriminering inom konsten

Strukturella mönster och vithetens monster är ett projekt som önskar synliggöra villkoren för konstarbetare utifrån hur rasism, diskriminering och vithetsnormer påverkar dom som rasifieras som icke-vita. Bidra till projektet genom att svara på frågor om dina erfarenheter av rasism, diskriminering och vithetsnormer inom den svenska konstvärlden.

Folkrörelsernas Konstfrämjande vill utmana den starka övertygelsen att konstvärlden är befriad från förutfattade stereotypa föreställningar och rasistiska strukturer. Inom projektet Strukturella mönster och vithetens monster presenteras en enkät som vänder sig till konstnärer och frilansande curatorer som rasifieras som icke-vita. Enkäten ska ge svar på hur konstnärer och frilansande curatorer upplever rasism och diskriminering i sitt yrkesliv, samt ge svar på hur vithetsnormer påverkar konstnären och curatorn i utövande av sitt yrke.

Enkäten stängde 16 september 2022.

Om projektet
Strukturella mönster och vithetens monster är del av ett pågående arbete med att synliggöra konstvärldens strukturer och dess egna självbild som goda antirasister. Folkrörelsernas Konstfrämjandet har sedan 2019 arbetat med att belysa den egna organisationen som inte är frånkopplad från dessa strukturer. Projektet sammanställer information från intervjuer och en enkät. Det insamlade materialet kommer att presenteras under hösten 2022 i form av animationer. Projektet är ett initiativ av curatorn Ulrika Flink och drivs i samarbete med Konstfrämjandet Stockholm som en del av distriktets arbete för att motverka ett segregerat konstfält. Macarena Dusant är projektledare för studien.

Med stöd från Kulturrådet.

Läs mer om projektet här.

Visa alla