Konstdygnet 17 – 18 november 2021 — Kulturkvarteret i Örebro står för värdskapet

Vad händer med konsten? Omställning, återhämtning, utveckling. Konstdygnet 2021 kretsar kring vad vi har lärt oss och vad vi kan ta med oss in i framtiden. Tillståndet som pandemin har försatt oss i får oss att förstå hur stor betydelse som konst och kultur har för människan.

Pandemin belyser många svagheter som finns inom konst och kulturlivet, särskilt konstnärers villkor, men även förutsättningar för arrangörer. Det är viktigt att se till vad vi kan göra för att förbättra situationen som råder. Vilka erfarenheter kan vi ta vara på och vad har bidragit till utveckling och förändring för konsten? Hur kan vi agera för en mer hållbar framtid? Med konstnärer, forskare och andra inom fältet diskuteras konsten utifrån dess förutsättningar framåt.

Ta del av inspirerande föreläsningar och samtal som tematiskt rör sig utifrån frågor om hållbar utveckling och konstens nya behov. Kommer hotande klimatförändringar ställa nya krav på konstnärlig produktion och på våra konstnärliga stödsystem? Kan skogen bli en konsthall? Och hur kan vi skapa förutsättningar för konsten att ta nya riktningar i ovissheten?

Till anmälan!

Konstdygnets fyra residenskonstnärer, Melody Panosian, Johan Ibrahim Adam, Ben Long och Åsa Norman har fått reflektera över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld. Under Konstdygnet får du möta deras olika perspektiv genom konstnärspresentationer, samtal och utställningar. Curatorn Alba Folgado fick i uppgift att under sin residensperiod undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. Under konferensen kommer hon att ge en föreläsningsföreställning som kretsar kring aktivism och experiment i olika konstnärliga initiativ. Konstdygnet 2021 vill ge inspiration, energi och tillförsikt! Varmt välkommen!

Moderator: Camilla Nyman, Bild- och formkonsulent, Region Dalarna

Kulturkvarteret
Konferensen kommer äga rum i det nybyggda Kulturkvarteret i Örebro. I Kulturkvarteret finns flera olika kulturverksamheter samlade och skapar därmed en mötesplats för att utöva och uppleva kultur i alla dess former. Under Konstdygnet genomförs även en konstvisning på Örebro konsthall som ligger i anslutning till Kulturkvarteret. Örebro konsthall är en kommunal konsthall inriktad på samtidskonst som visar konst i ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv.

Om Konstdygnet
Konstdygnet är sedan 2011 en årligt återkommande konferens och mötesplats för konstnärer, curators, utställningsarrangörer m.fl. inom bild- och formområdet. Syftet är att stärka infrastrukturen inom konstområdet. Konstdygnet arrangeras genom ett samarbete mellan främjandeverksamheterna inom bild och form i Region Örebro län, Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland samt riksorganisationerna Folkrörelsernas Konstfrämjande och Riksförbundet Sveriges Konstföreningar. I genomförandet av Konstdygnet 2021 är även Örebro konsthall medarrangör. Konferensen turnerar mellan våra regioner och samlar sig under aktuell tematik inom konsten.

Programgruppen
Ulrika Stigbäck, Utvecklingsledare Bild och form, Region Örebro län, Eira Langaas, Verksamhetsutvecklare inom konst, Region Uppsala, Sanna Svanberg, Bild- och formkonsulent, Region Sörmland, Caroline Lund, Verksamhetsutvecklare, Riksförbundet Sveriges Konstföreningar, Niklas Östholm, Intendent Folkrörelsernas Konstfrämjande, samt Maria Lindgren, tidigare Kulturutvecklare Konst vid Region Västmanland. Onsdag 17 november

Akustiken, Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4, Örebro

Onsdag 17 november
Akustiken, Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4, Örebro

11.00-12.30
Registrering och enkel lunch
12.30-12.45

Arrangörer och Katarina Strömgren Sandh, Områdeschef på Kultur och ideell sektor,
Region Örebro län, hälsar välkomna till årets Konstdygn. Konstdygnets moderator, Camilla Nyman, presenterar årets tema.

12.45-13.05
Manual Labour – Residenskonstnär Ben Long (Engelska)
Har du hört talas om konstverk levererade i platta paket med steg-för-steginstruktioner och medföljande verktygssats? En förpackningsmodell som tidigare förknippats med företag som Ikea har nu anpassats som en lösning för att underlätta distributionen av samtidskonst. Bens praktik handlar om att göra konst tillgänglig på platser där många människor kan ta del av den. Under Konstdygnet kommer han att öppna upp för samtal om de demokratiska aspekterna av samtidskonst och hur den efter pandemin kan bli mindre knuten till institutioner som museer och konstgallerier. Genom de skärpta restriktionerna för resor har Ben hittat flexibla och kompakta lösningar för att transportera sina verk –mottagaren får instruktioner i form av en tryckt manual som förklarar hur konstverken ska monteras och blir därmed en aktiv medskapare, istället för en passiv observatör. Konstverken kan inte klassas som typiska readymades eftersom de först måste monteras. Av den anledningen kallar han dem ”Ready2Bmades”. Som Duchamp sa: ”the work of art is completed by the viewer”.

13.05-13.25
Konstens roll och möjligheter på landsbygden – Residenscurator Alba Folgado (Engelska)
Curatorn Alba Folgado fick i uppgift att under sin residensperiod undersöka konstens roll och möjligheter på landsbygden. Hon gör det genom ett fältarbete där hon intervjuar konstnärer och organisationer. I spåren av pandemin, hur går det att stärka civilsamhällets konstaktörer? Vad händer med konsten när den flyttas ut från institutionerna? Och hur kan vi möjliggöra en likvärdig konstscen i hela landet? Under konferensen kommer hon att ge en föreläsningsföreställning som kretsar kring aktivism och experiment i olika konstnärliga initiativ.

13.25-14.00
Samtal med Ben Long och Alba Folgad. Moderator, Sanna Svanberg, Bild- och formkonsulent, Region Sörmland.

14.00-14.30
Fika

14.30-15.00
Från det rumsliga mediet till den digitala skärmen – Anna Berglind och Lars Bergwall från Linköpings universitet. Museer kan ha flera syften, uppgifter och funktioner i ett samhälle och för en besökare. Som förvaltare av det materiella kulturarvet har de ett stort inflytande över formandet av vårt kollektiva minne. När detta samtal planeras pågår det en pandemi som tvingat museerna att stänga sina utställningar. En konsekvens av detta är att många museer blivit mer synliga på nätet och, med varierande framgång, försökt göra utställningar tillgängliga digitalt. Ibland under den lite svårdefinierbara benämningen ”webbutställning”. Frågorna som går att ställa är vilka effekter detta kommer att få på längre sikt och om museerna kommer att omprioritera sina resurser för att i framtiden bli mer synliga och tillgängliga på nätet? I framtiden kanske vi får se helt andra yrkesgrupper på våra museer, inriktade på webbkommunikation, med helt andra kriterier och inriktningar som kan bli maktfaktorer i nätkulturerna. Ett samtal mellan konstnär och universitetslektor Anna Berglind och utställningsproducent och universitetsadjunkt Lars Bergwall som båda undervisar inom utställningsmediet på Linköpings universitet.

15.00-16.00
Presentation av Konstdygnets residens och residenskonstnärer. I årets residensprojekt har fyra konstnärer från fyra län i Sverige under sommaren och hösten reflekterat över framtiden med utgångspunkt från sin plats och omvärld. Samtal med Melody Panosian, Johan Ibrahim Adam, Ben Long och Åsa Norman. Samtalet modereras av Niklas Östholm, intendent Folkrörelsernas Konstfrämjande. Efter samtalet visas utställningen med residenskonstnärernas verk.

16.15 Konstvisning av utställning på Örebro konsthall

18.00
Middag på Akustiken, Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4, Örebro

Torsdag 18 november
Akustiken, Kulturkvarteret, Fabriksgatan 4, Örebro

8.30-8.35
Välkommen till dag 2

8.35-8.55
Tvillingstjärnor
En föreläsningsföreställning av Åsa Norman som presenterar processen och resultatet av sitt residens från Hönsgärdet utanför Norberg i Västmanland. Ur en renovering av ett hus på släktens tomt framträder berättelser och händelser som går utanför den egna familjens historia, och kan sättas i relation till feministisk och queer organisering. Genom en mångmateriell installation undersöker Norman hur en kan förhålla sig till sina rötter genom att återbesöka händelser och platser och formulera en framtid. En konsthall i skogens kant. Hur skapar man en konsthall? Under år 2021 har Konstfrämjandet Västmanland drivit projektet En konsthall i skogens kant i Norberg, inom den större interregionala satsningen Skogen mellan oss. Förutom att bjuda in konstnärer till arbetsvistelser – där de skapat nya verk – har projektet haft en kontinuerlig dialog med kommunen och lyft frågor om vad en konsthall i Norberg skulle kunna vara. Hur har det gått, var står de nu? Samtal med Jenny Berntsson, konstnärlig ledare. Konstfrämjandet Västmanland, Åsa Norman, konstnär och Joachim Stridsberg, kulturchef Norbergs kommun. Samtalet modereras av Niklas Östholm, intendent Folkrörelsernas Konstfrämjande.

9.35-10.00 Fika

10.00-10.30
Julie’s Bicycle – Graciela Melitsko Thornton (Engelska, online)
Julie’s Bicycle är en ideell organisation som uppmuntrar kulturlivet att gå till handling mot klimatkrisen. Organisationen grundades 2007 av aktörer inom musikbranschen men arbetar nu inom alla konst- och kulturformer. JB har samarbetat med över 2000 organisationer i Storbritannien och internationellt. Med expertis inom både kultur- och miljöfrågor arbetar JB med beslutsfattare för
att skapa planer och policys inom organisationer för att möta klimatutmaningen på lokal, nationell och internationell nivå. JB erbjuder resurser för miljömedvetet agerande för kulturella verksamheter som tagits fram i samarbete med de tusentals konstnärer, kulturarbetare och kreativa organisationer JB arbetat med. Med 14 års erfarenhet av att stödja organisationer och enskilda utövare i ett grönt skifte har JB skapat ett stort nätverk för att främja projekt i gränslandet mellan kultur och klimat.
Läs mer på: www.juliesbicycle.com

10.30-11.15
Konsten och klimatet – ett samtal med Sofie Öberg Magnusson, Statens museer för världskultur, Jessica Nordström Sikkar, Svenska Postkodstiftelsen och Johan Forsman, konstnärlig ledare på konstplattformen Skogen. Samtalet modereras av Konstdygnets moderator Camilla Nyman.

Statens museer för världskultur, Sofie Öberg Magnusson. Sedan 2017 pågår ett arbete med att uppdatera miljöledningssystemet i organisationen och förbättra utfallet av miljöarbetet, men också att bredda omfattningen till ett mer övergripande hållbarhetsarbete, där Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen blir ett tydligare fokus för arbetet som bedrivs i myndigheten. Utvecklingsarbetet är inte, och kommer aldrig att bli helt färdigt, det ligger i dess natur att det är ständigt pågående, men det som skett under de här åren har byggt kunskap och insikter från både mer och mindre lyckade grepp.Förhoppningsvis kan de vara ett bidrag till ett fortsatt levande samtal om hållbar kultur. Svenska postkodstiftelsen, Jessica Nordström Sikkar. Svenska Postkodstiftelsen verkar för att främja en positiv samhällsutveckling och söka långsiktiga lösningar på likväl lokala som globala utmaningar. Stiftelsen ger stöd till svenska och internationella ideella organisationer som driver projekt inom en bredd av frågor som rör konst och kultur, natur och miljö, människors levnadsvillkor samt idrott. Bland annat stöds projekt som rör sig i gränslandet, eller skärningen mellan konst och miljöområdet. Stiftelsen arbetar också för att stärka svenska kulturaktörers kunskap, intresse och möjlighet att utforska miljö- och klimatutmaningarna, till exempel genom att finansiera utbildningsprogrammet Creative Climate Leadership Sweden, som drivs av den brittiska organisationen Julie’s Bicycle. För mer information: postkodstiftelsen.se/ Johan Forsman, konstnärlig ledare Skogen.

Skogen är en scen och en konstplattform som arbetar med omkring 40 konstnärer i längre, fleråriga samarbeten. Med utgångspunkt i dessa samarbeten samproducerar Skogen dans, teater, bildkonst, videokonst och driver också andra kunskapsdelande eller platsskapande processer – bland annat inom ramen för Skogens Skola och Skogens arbete med digitala verktyg för självorganisering och drift av gemensamma resurser. Sedan 2019 är Skogen också ett förlag och ett tryckeri. Skogen är intresserat av hållbarhetsfrågor, och har arbetat löpande med att utveckla modeller för ett socialt och miljömässigt hållbart och resilient konstfält.

11.15-11.40
Krabstadt – en interaktiv konstupplevelse av Jeuno JE Kim och Ewa Einhorn. Krabstadt är ett dataspel som utspelas i en fiktiv småstad någonstans i Arktis dit de nordiska länderna har skickat sina oönskade personer och problem. Delta i performance och låt oss spela spelet tillsammans genom att rösta oss fram till en lösning som kan rädda Krabstadt från miljöfarliga beslut som får Arrabbiatas blod att koka! www.krabstadt.com. Krabstadt är ett fiktivt universum skapat av Ewa Einhorn & Jeuno JE Kim. Projektet jobbar med samtida frågor utifrån en fiktiv tecknad värld. Krabstadt är inspirerat av popkulturella former som t.ex. animerade serier, fanzines, interventioner, skapandet av varumärken, dataspel och komedi. Verket är del av Riksförbundet Sveriges Konstföreningars pågående projekt.
Performance på Zoom:

https://sverigeskonstforeningar.nu/utstallningar/performance-pa-zoom/
Arrangör för detta inslag är Föreningen Konsthallens vänner Örebro.

11.40-11.50
Summering av årets Konstdygn
Lina Ahtola, Intendent för offentlig konst, Västerås konstmuseum

11.50-11.55
Avslutning och tack

Med reservation för ev. ändringar och justeringar i programmet.

Medverkande Konstdygnet
Camilla Nyman arbetar till vardags som bild- och formkonsulent i Region Dalarna. Under
pandemin har hon handlagt krisstöd på Kulturrådet. Camilla sitter också i styrelsen för föreningen
Sveriges konstkonsulenter. Hon har tidigare också ansvarat för konst och kultur i kommun, varit
chefredaktör för en kulturtidskrift för barn och unga samt undervisat. Utbildad på Konstfack,
lärarhögskolan och studerat bl a filosofi, psykologi, matematik och språk.

Ben Long (f. 1978) är en brittisk konstnär baserad i Nyköping. Han arbetar främst med offentlig konst och storskaliga skulpturer. Serien Scaffolding Sculptures består av figurativa verk av byggmaterial och har ställts ut internationellt – bland annat i grupputställningen Dismaland som arrangerades av gatukonstnären Banksy i den engelska badorten Weston-super-Mare. The Great Travelling Exhibition består av tecknade motiv, skapade i lager av smuts på baksidan av lastbilar som rör sig runt om i Storbritannien.

Melody Panosian (f.1982) är en svensk-armenisk konstnär baserad i Uppsala. Panosian har en
bakgrund inom elektronisk musik och dans och hennes konstnärliga praktik tar sig ofta
interdisciplinära och participatoriska uttryck genom performance, installationer, deltagarbaserade
projekt och videokonst. Melody Panosian har en examen i fri konst och mediakonst från Hochschule
für Grafik und Buchkunst i Leipzig, Tyskland 2019. Hon har även studerat dans och koreografi vid
Gotlands Dansutbildningar (2004-2006) och läser just nu en certifieringskurs i ljudproduktion på
Be Licensed, Stockholm.

Johan Ibrahim Adam (f. 1989) är född och uppvuxen i Örebro. Hans konstnärskap har utvecklats från teckning och måleri till poesi, textil, glasblåsning, fotografi och performance. I sitt konstnärliga arbete utforskar han individuella och kollektiva arv och erfarenheter. Johan vill på ett lekfullt sätt beröra seriösa ämnen för att granska och utmana våra samhällsvisioner. Johan Ibrahim Adam har en kandidatexamen i Fri konst och Design vid Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam, Nederländerna och fortsätter i höst sina studier på mastersnivå vid Konstfack.

Åsa Norman (f. 1984) är textilkonstnär baserad i Stockholm, utbildad vid HDK Steneby och
Konstfack. Hennes arbete handlar främst om hur olika kvinnliga organisationer och formationer har
bildats socialt och politiskt genom historien, men också i nuet. Hon undersöker ofta hur sätt att
arbeta inom textilområdet kan organisera motståndshandlingar. Under de senaste sex åren har
Norman ofta samarbetat med konsthantverkaren och konstnärliga forskaren Frida Hållander.

Alba Folgado (f. 1988 i Spanien) är en curator baserad i Uppsala vars konstnärliga undersökningar fokuserar på de visuella narrativ som kretsar kring sociala rörelser, folklig resning och uppror. För Alba är det viktigt att ansluta sig till kritiska och icke-hegemoniska diskurser, både inom och bortom konstnärliga representationer. Alba Folgado har en magisterexamen i Curating Contemporary Art från Royal College of Art i London och har även deltagit i CuratorLab på Konstfack i Stockholm. Anna Berglind är konstnär och universitetslektor och undervisar inom utställningsmediet på Linköpings universitet.

Lars Bergwall är utställningsproducent och universitetadjunkt och undervisar inom
utställningsmediet på Linköpings universitet.

Jenny Berntsson är konstnär och konstnärlig ledare för Konstfrämjandet Västmanland. Berntsson arbetar främst med konst i stadsutveckling och det offentliga rummet med inriktning mot deltagande och socialt engagerade konstprocesser, samt projektledning nationellt och internationellt. Drivkraften ligger i möjligheten till utveckling, kunskapsutbyte och konstupplevelser som sker i mötena; de mellan
människor, koncept, plats och materialet.

Joachim Stridsberg är kulturchef i Norbergs kommun.

Graciela Melitsko Thornton har arbetat professionellt med klimat- och hållbarhetsfrågor i över 20 år. Genom att utveckla och genomföra projekt för så kallade low carbon cities, inspirera till miljömedvetet ledarskap för kultur- och fritidssektorn samt främja förnybar energi i Storbritannien, Europa och Latinamerika arbetar hon för en grönare framtid. På Julie’s Bicycle leder Graciela
Creative Green Programme och har de senaste åren arbetat med en mängd hållbarhetsprojekt i samarbete med kulturorganisationer och konstnärer som Tate Galleries, White Cube, Onassis Cultural Centre, Royal Museums Greenwich, Barbican Centre, Antony Gormley Studio och
Independent Cinema Office.

Graciela har en master i Urban and Environmental Policy from Tufts University (Boston, USA) och är medlem i UK Institute for Environmental Management and Assessment (IEMA).

Sofie Öberg Magnusson är sedan 8 år tillbaka handläggare på Världskulturmuseerna och har som deluppdrag att gemensamt med miljöansvarig utveckla och samordna myndighetens miljö- och hållbarhetsarbete. Världskulturmuseerna är en statlig museimyndighet om fyra museer,
Världskulturmuseet i Göteborg, samt Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm. Museernas uppdrag är att visa och levandegöra världens kulturer, särskilt kulturer med ursprung utanför Sverige. De ska också dokumentera och belysa olika kulturers
yttringar och villkor, deras möten och variation, historiskt, i dagens samhälle, nationellt och
internationellt.

Jessica Nordström Sikkar är projektledare på Postkodstiftelsen, där hon arbetat sedan 2017, efter att tidigare ha varit med sedan starten av Postkodlotteriets Kulturstiftelse. På stiftelsen arbetar Jessica huvudsakligen med frågor inom konst och kultur-, samt miljö och klimatområdet. Hon har en bakgrund som projektledare och kommunikatör inom främst scenkonstområdet, såsom på Dramaten
och Cirkus Cirkör. Jessica har ett stort miljöengagemang och har bland annat varit assisterande kursledare på kvällskursen Världens eko, på Stockholm Resilience Centre, vid Stockholms universitet.

Ewa Einhorn (f. 1977) är en konstnär som jobbar med satirisk teckning, animation och dokumentärfilm. Jeuno JE Kim (f. 1977) är konstnär och skribent med bakgrund i teologi, klassisk musik och radio. Hon jobbar med ljud, performance och text.

Johan Forsman initierade 2012 scenen och konstplattformen Skogen i Göteborg, där han sedan dess verkar som konstnärlig ledare. Johan har arbetat konstnärligt under 30+ år, främst inom scenkonst, där verken ofta på olika sätt kretsat kring organisering, arkitektur och de
berättelser som skapar plats och gemenskap. Som projektledare har Johan bland annat arbetat med Göteborgs Dans & Teaterfestival och aktör&vänner, och är nu del i att bygga upp Ljurhalla Fabriken, ett resurscenter för konstnärer utanför Vårgårda. Johan har även undervisat och handlett konststudenter, främst i Göteborg och Amsterdam.

Lina Ahtola är Intendent för offentlig konst på Västerås konstmuseum.

Arrangeras av:

Region Uppsala, Konstfrämjandet, Sveriges Konstföreningar, Sörmlands museum, Region Västmanland, Region Örebro Län, Örebro konsthall

Visa alla